Polityka zachowania prywatności

KIM JESTEŚMY?

Grupa De’Longhi (właściciel marek „De’Longhi” i „Kenwood” oraz praw do produkcji
i dystrybucji urządzeń marki „Braun Household”) traktuje ochronę danych osobowych osób trzecich znajdujących się w jej posiadaniu, jako kwestię dużej wagi i zobowiązuje się do ochrony prywatności danych osób trzecich, w tym m.in. swoich klientów, w ramach prowadzonej działalności oraz przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa i poufności danych osobowych swoich klientów.

 

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do gromadzenia danych osobowych za pomocą metod „online” (w tym stron internetowych Grupy De’Longhi) oraz „offline”, jak określono poniżej.

 

De’Longhi Polska Sp. z o.o., zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, jako Administrator danych osobowych gromadzonych na tej stronie internetowej/aplikacji/podczas rozmowy telefonicznej lub w ramach obsługi posprzedażowej, pragnie przekazać Panu/Pani następujące informacje:

 

KTO JEST PANA/PANI ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest De’Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303; 02-785 Warszawa (w dalszej części zwana: „De'Longhi” lub „Spółka”) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000332338, NIP: 5252457842, REGON: 141928974, o kapitale zakładowym 50.000 zł.

 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt e-mailowy na adres: infoprivacy.polska@delonghigroup.com lub listownie na adres: De’Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303; 02-785 Warszawa.

 

JAKIE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ GROMADZONE?

Poniżej wymieniono kategorie danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, które mogą być gromadzone:

 

 • Dane kontaktowe – Pana/Pani imię i nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail;
 • Zainteresowania – przekazane przez Pana/Panią informacje dotyczące obszarów Pana/Pani zainteresowań, na przykład interesujących Pana/Panią produktów;
 • Inne dane osobowe – przekazane przez Pana/Panią informacje, takie jak Pana/Pani data urodzenia, wykształcenie i sytuacja zawodowa;
 • Rejestracja przy użyciu danych z serwisów społecznościowych – informacje związane
  z Pana/Pani kontem w serwisach społecznościowych, a także inne dane przekazane do serwisów społecznościowych, które mogą być widoczne zgodnie z ustawieniami preferencji lub zgodnie z ustawieniami zasad dotyczącymi prywatności serwisów społecznościowych; 
 • Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej – informacje o tym, w jaki sposób korzysta Pan/Pani ze strony internetowej oraz otwiera lub przesyła dalej otrzymane od nas informacje, w tym informacje pozyskane za pomocą plików cookie (zob. informację o plikach cookie https://www2.braunhousehold.com/pl-pl/polityka-cookies 
  w której opisano szczegółowe zasady).

 

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

De’Longhi gromadzi i przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących przypadkach:

 

 • jeżeli zarejestruje się Pan/Pani na naszej stronie internetowej/pobierze naszą aplikację, aby korzystać z jej funkcji, w tym przy użyciu danych z serwisów społecznościowych;
 • jeżeli skontaktuje się Pan/Pani z nami w celu uzyskania wsparcia posprzedażowego,
  w tym  zgłoszenia reklamacji lub naprawy sprzętu;
 • jeżeli odpowie Pan/Pani na prowadzone przez nas działania marketingowe, na przykład udzielając odpowiedzi lub przesyłając swoje dane na jednej z naszych stron internetowych;
 • jeżeli inne spółki wchodzące w skład Grupy De’Longhi, a także nasi partnerzy biznesowi przekażą nam dane na temat Pana/Pani osoby w dozwolony sposób.

 

W przypadku przekazania danych osobowych w imieniu innej osoby musi Pan/Pani najpierw upewnić się, że osoba ta zapoznała się z niniejszą Polityką prywatności.

 

Aby mieć pewność, że Pana/Pani dane osobowe są zawsze aktualne, uprzejmie prosimy
o informowanie nas o wszelkich zmianach. Zmiany adresu należy niezwłocznie zgłaszać do De’Longhi w celu uniknięcia problemów z korzystaniem z naszych usług.

 

DO JAKICH CELÓW MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie danych osobowych musi posiadać podstawy prawne wynikające
z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, które opisano poniżej.

 

a)    Zawarcie i wykonanie umowy oraz wynikających z niej obowiązków, w tym obowiązku informowania o usługach (na przykład w celu realizacji usług posprzedażowych, w tym reklamacji lub naprawy sprzętu)

 

De’Longhi może przetwarzać Pana/Pani dane kontaktowe w celu zawarcia i wykonania umowy, świadczenia zleconych usług lub odpowiadania na zgłoszenia lub reklamacje, a także w celu zawarcia i wykonania umowy o naprawę sprzętu, w tym rozpoznania, realizacji
i rozliczenia reklamacji.

 

De’Longhi może ponadto wykorzystać Pana/Pani dane kontaktowe, w szczególności Pana/Pani adres e-mail, w celu przekazania Panu/Pani informacji dotyczących usługi oraz prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, a także kontaktu telefonicznego w związku z obsługą zgłoszenia reklamacyjnego oraz wykonywaniem umowy o naprawę sprzętu.

 

Dodatkowo De’Longhi może wykorzystać Pana/Pani dane kontaktowe w celu zamówienia usługi kurierskiej, aby odebrać lub dostarczyć do Pana/Pani sprzęt zgłoszony do naprawy.

 

Podstawy prawne przetwarzania: wykonanie umowy.

Przekazanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy; w przypadku braku takich danych nie będziemy mogli zawrzeć i wykonać umowy.

 

Podstawy prawne przetwarzania: wymogi prawne, które Spółka ma obowiązek spełnić.

Przekazanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia lub reklamacji; w przypadku braku takich danych nie będziemy mogli rozpatrzeć zgłoszenia lub reklamacji.

 

b)    Zarządzanie operacyjne i ściśle związane z nim cele w zakresie dostępu do strony internetowej, w szczególności do bezpiecznych strefrównież poprzez system rejestracji przy użyciu danych z serwisów społecznościowych, aby uprościć procedurę rejestracji przy użyciu informacji już przekazanych do serwisów społecznościowych

 

De’Longhi może przetwarzać dane kontaktowe, aby umożliwić Panu/Pani ukończenie procedury rejestracji na stronie internetowej oraz aby umożliwić Panu/Pani dostęp do Strefy Użytkownika w celu (i) pobrania ze Strefy Użytkownika dokumentów dotyczących nabytych przez Pana/Panią usług i (ii) aktywacji innych wniosków złożonych za pośrednictwem strony internetowej.

 

Rejestracja na stronie internetowej może mieć miejsce, gdy Pan/Pani dobrowolnie zdecyduje się na nią, również poprzez system rejestracji przy użyciu danych z serwisów społecznościowych. W ten sposób nie będzie Pan/Pani musiał/a wprowadzać danych niezbędnych do rejestracji (takich jak dane kontaktowe), które zamiast tego będą przekazywane De’Longhi przez serwis społecznościowy za pośrednictwem, którego przeprowadzana jest rejestracja. Należy pamiętać, że w takim wypadku De’Longhi może przetwarzać dane z konta z serwisu społecznościowego, a także inne dane osobowe, które mogą być widoczne zgodnie z ustawionymi preferencjami lub zgodnie z ustawieniami zasad dotyczących prywatności tego serwisu społecznościowego. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności serwisu społecznościowego, również w celu uzyskania dalszych informacji na temat tych preferencji lub ustawień.

 

Podstawy prawne przetwarzania: wykonanie umowy.

Przekazanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, aby umożliwić Panu/Pani rejestrację na stronie internetowej, pod warunkiem, że nie jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do korzystania z serwisu społecznościowego by ukończyć rejestrację. W przypadku braku takich danych nie będziemy mogli umożliwić Panu/Pani rejestracji na stronie internetowej.

 

W odniesieniu do procedury rejestracji De’Longhi informuje, że wdrożyła również system jednokrotnego rejestrowania, zgodnie, z którym rejestracja dokonana na stronie internetowej będzie ważna dla wszystkich stron internetowych zarządzanych przez De’Longhi
w odniesieniu do marek: „De’Longhi”, „Braun” i „Kenwood” (www.delonghi.comwww.braunhousehold.comwww.kenwoodworld.com). W ten sposób nie będzie konieczne ponowne podanie danych kontaktowych, jeśli zarejestruje się Pan/Pani na jednej z wyżej wymienionych stron internetowych. Przy czym w celu zabezpieczenia wyborów dokonanych przez Pana/Panią wskazujemy, że wyrażone przez Pana/Panią zgody na marketing i marketing profilowany w ramach jednej marki (na przykład na stronie internetowej www.kenwoodworld.com) będą ważne wyłącznie w odniesieniu do materiałów reklamowych związanych z tą konkretną marką.

 

c)     Badania satysfakcji klientów

 

De’Longhi może wykorzystać Pana/Pani dane kontaktowe w celu prowadzenia badań ankietowych oceniających poziom satysfakcji klientów w związku ze świadczonymi usługami.

 

Podstawy prawne przetwarzania: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę polegający na weryfikacji i poprawie jakości świadczonych usług.

 

d)    Tworzenie zestawień, analiz, statystyk

 

De’Longhi gromadzi Pana/Pani dane osobowe w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Spółki.

 

Podstawy prawne przetwarzania:  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę polegający na planowaniu rozwoju usług i prowadzonej działalności gospodarczej,

 

e)     Działania marketingowe mające na celu zaspokojenie Pana/Pani potrzeb lub poinformowanie Pana/Pani o promocjach, w tym także z uwzględnieniem Pana/Pani preferencji (zapis obejmuje również marketing profilowany)

 

De’Longhi może przetwarzać Pana/Pani dane kontaktowe do celów marketingowych
i reklamowych orazw celu informowania Pana/Pani o kampaniach promocyjnych za pomocą automatycznych środków komunikacji (m.in. wiadomości e-mail, SMS i innych narzędzi
o komunikacji masowej) oraz tradycyjnych metod kontaktu (na przykład telefonicznie),
w tym w celu przeprowadzenia badań rynku i analiz statystycznych, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę w zakresie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

 

De’Longhi może także przetwarzać Pana/Pani dane kontaktowe, informacje
o zainteresowaniach i inne dane osobowe w celu przesyłania informacji reklamowych według Pana/Pani profilu klienta określonego na podstawie Pana/Pani osobistych preferencji
i zainteresowań, jeżeli udzieli nam Pan/Pani wyraźnej zgody i w przewidzianym w niej zakresie.

 

Podstawy prawne przetwarzania: zgoda, przy czym nieudzielenie zgody w żaden sposób nie wpływa na zawarcie i wykonanie umowy.

 

Przekazanie danych jest dobrowolne, w przypadku braku wyrażenia zgody Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w celu, o którym mowa powyżej. Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę – w tym celu prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem email: infoprivacy.polska@delonghigroup.com  lub listownie na adres De’Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303; 02-785 Warszawa, bądź też prosimy
o zalogowanie się do Pana/Pani konta, a tam odwiedzenie zakładki Moje Konto – Moje Preferencje. Wycofanie zgody nie  będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

f)     Komunikacja z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy De’Longhi w różnych celach, w tym w celach marketingowych

 

De’Longhi może przekazywać Pana/Pani dane kontaktowe innym spółkom z Grupy De’Longhi w celu przedsięwzięcia działań ściśle związanych z czynnościami, o których mowa w literze a), b), c), d) powyżej.

 

Podstawy prawne przetwarzania: tożsame z podstawami prawnymi przetwarzania, o których mowaw literze a), b), c), d) powyżej.

 

De’Longhi może przekazywać Pana/Pani dane kontaktowe innym spółkom z Grupy De’Longhi w celach marketingowych i reklamowych oraz w celu informowania Pana/Pani
o kampaniach promocyjnych za pomocą automatycznych środków komunikacji (m.in. wiadomości e-mail, SMS i innych narzędzi o komunikacji masowej) oraz tradycyjnych metod kontaktu (na przykład telefonicznie), w tym w celu przeprowadzenia badań rynku i analiz statystycznych, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę w zakresie określonym w oświadczeniu
o wyrażeniu zgody.

 

Podstawy prawne przetwarzania: zgoda, przy czym nieudzielenie zgody w żaden sposób nie wpływa na zawarcie i wykonanie umowy.

 

Przekazanie danych jest dobrowolne, w przypadku braku wyrażenia zgody Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w celu, o którym mowa powyżej. Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę – w tym celu prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem email: infoprivacy.polska@delonghigroup.com lub listownie na adres De’Longhi Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303; 02-785 Warszawa, bądź też prosimy
o zalogowanie się do Pana/Pani konta, a tam odwiedzenie zakładki Moje Konto – Moje Preferencje. Wycofanie zgody nie  będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

g)    Wykonanie prawnie wiążących żądań ze strony organów państwowych oraz wypełnienie obowiązków prawnych  

 

De’Longhi gromadzi Pana/Pani dane osobowe w celu wykonania prawnie wiążących żądań ze strony organów państwowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych.

 

Podstawy prawne przetwarzania: wymogi prawne, które Spółka ma obowiązek spełnić.

 

h)    Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

De’Longhi gromadzi Pana/Pani dane osobowe w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Podstawy prawne przetwarzania: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. 

 

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH?

Spółka stosuje wiele różnych środków bezpieczeństwa w celu zwiększenia ochrony
i utrzymania bezpieczeństwa, integralności i dostępności Pana/Pani danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach należących do Spółki
(lub na bezpiecznych kopiach papierowych) lub do naszych dostawców lub partnerów handlowych oraz mogą zostać udostępnione i wykorzystane zgodnie z naszymi standardami
i polityką bezpieczeństwa (lub równoważnymi normami dla naszych dostawców lub partnerów handlowych).

 

Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa obejmują:

 • rygorystyczne ograniczenia dostępu do Pana/Pani danych osobowych oparte na zasadzie konieczności i wyłącznie w celach, o których został/-a Pan/Pani poinformowany/-a;
 • systemy ochrony obwodowej w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi
  z zewnątrz;
 • obwodowe monitorowanie dostępu do systemów informatycznych w celu identyfikacji
  i niedopuszczenia do wykorzystania danych osobowych niezgodnie z prawem;
 • śledzenie dostępu do Pana/Pani danych osobowych przez wewnętrzny personel
  i weryfikacja związanego z nim celu;
 • wykorzystanie szyfrowania opartego na technologii Secure Socket Layer (SSL) do transakcji na naszej stronie internetowej wymagających wprowadzenia danych osobowych.

 

W przypadku nadania Panu/Pani (lub wybrania przez Pana/Panią) hasła umożliwiającego dostęp do naszej strony internetowej, aplikacji lub serwisów, odpowiada Pan/Pani za utrzymanie takiego hasła w tajemnicy oraz postępowanie zgodnie z innymi procedurami bezpieczeństwa, o których został/-a Pan/Pani poinformowany/-a. Hasła nie należy nikomu udostępniać.

 

CZY PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE PRZY POMOCY PROFILOWANIA?

De’Longhi może także przetwarzać Pana/Pani dane kontaktowe, informacje
o zainteresowaniach i inne dane osobowe w celu przesyłania informacji reklamowych według Pana/Pani profilu klienta określonego na podstawie Pana/Pani osobistych preferencji
i zainteresowań, jeżeli udzieli nam Pan/Pani wyraźnej zgody i w przewidzianym w niej zakresie. Decyzje w powołanym zakresie mogą być podejmowane automatycznie. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informacje reklamowe według Pana/Pani profilu klienta.

 

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały one zgromadzone lub do innego powiązanego celu, który jest zgodny z prawem. Zgodnie z powyższym, jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w dwóch różnych celach, będą one przechowywane do czasu wykonania bardziej długotrwałego celu. Jednocześnie zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w celu, dla którego upłynął okres przechowywania danych.

 

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych jest ograniczony i posiadają go tylko osoby, którym dane te są niezbędne do realizacji właściwych celów.

 

Kiedy Pana/Pani dane osobowe nie będą już potrzebne lub gdy nie będzie już istnieć żadna przesłanka do ich przechowywania, zostaną one poddane nieodwracalnej anonimizacji (i w tej formie będą mogły być przechowywane) lub zostaną bezpiecznie usunięte.

 

Poniżej podano okresy przechowywania danych w zależności od poszczególnych celów przetwarzania określonych powyżej:

a)    Wykonanie obowiązków umownych: dane przetwarzane w celu wykonania obowiązku umownego mogą być przechowywane przez okres obwiązywania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową;

b)    Do obsługi zgłoszenia lub reklamacji: dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia lub reklamacji, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;

c)     Zarządzanie operacyjne i ściśle związane z nim cele w zakresie dostępu do strony internetowej: dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez okres obwiązywania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową; 

d)    Badania satysfakcji klientów: dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez okres konieczny do realizacji wskazanego celu, nie dłużej jednak niż przez okres
5 lat od zgromadzenia danych, albo do momentu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu;

e)     Dotworzenia zestawień, analiz, statystyk: dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez okres konieczny do realizacji wskazanego celu, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od zgromadzenia danych, albo do momentu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu;

f)     Do celów marketingowych, w tym marketingu profilowanego: dane przetwarzane
w celach marketingowych mogą być przechowywane przez okres 5 lat od udzielenia przez Pana/Panią zgody dla tego celu (nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody), a dla danych przetwarzanych do celów marketingu profilowanego okres ten wynosi
12 miesięcy od udzielenia przez Pana/Panią zgody dla tego celu (nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody);

g)    Do komunikacji z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy De’Longhi w celu przedsięwzięcia działań ściśle związanych z czynnościami, o których mowa w literze
a), b), c), d), e)  powyżej: dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez okres odpowiednio określony w literze a), b), c), d), e) powyżej;

h)    Do komunikacji z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy De’Longhi w celach marketingowych: dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane do czasu cofnięcia zgody;

i)      Do wykonania prawnie wiążących żądań ze strony organów państwowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych: dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez czas wykonania tych obowiązków;

j)     Do celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez czas dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

 

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą posiadać należycie upoważnieni pracownicy
i współpracownicy De’Longhi oraz podmioty świadczące usługi serwisowe i zewnętrzni dostawcy wyznaczeni w razie konieczności do pełnienia funkcji administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane w imieniu Spółki, którzy udzielają nam wsparcia
w świadczeniu usług, a także podmioty uprawnione przepisami prawa.

 

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych może także posiadać Facebook Ireland Ltd. De’Longhi korzysta na stronach internetowych z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. poprzez udostępnienie logowania za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia Pana/Pani dane osobowe do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na odwiedzanej przez Pana/Panią stronie – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy miał Pan/Pani konto na Facebooku
i czy jest zalogowany do Facebooka).

 

Pana/Pani dane osobowe mogą także zostać udostępnione innym spółkom wchodzącym w skład Grupy De’Longhi do celów związanych z wykonywaniem swojej działalności oraz weryfikacji celów wskazanych powyżej.

 

CZY PRZEKAZUJEMY DANE DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH?

Pana/Pani dane nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PANU/PANI PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PRAWO SKŁADANIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

1)    prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych;

2)    prawo żądania sprostowania (poprawienia) Pana/Pani danych osobowych;

3)    prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych;

4)    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;

5)    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;

6)    prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają
z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać, zależeć będzie na przykład  od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pana/Pani danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw prosimy o kontakt
z nami. Sprawdzimy, czy takie prawo Panu/Pani przysługuje, a następnie udzielimy odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania, zgłoszenia i uwagi dotyczące wykorzystywanych przez nas metod przetwarzania danych. 

 

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w każdym czasie – w tym celu prosimy
o kontakt z nami za pośrednictwem email: infoprivacy.polska@delonghigroup.com lub listownie na adres De’Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303; 02-785 Warszawa, bądź też prosimy o zalogowanie się do Pana/Pani konta, a tam odwiedzenie zakładki Moje Konto – Moje Preferencje. Wycofanie zgody nie  będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.