Warunki gwarancyjne

POBIERZ KARTĘ GWARANCYJNĄ TUTAJ

WARUNKI GWARANCJI DLA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. Gwarantem jest firma De’Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ursynów Business Park, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.

 2. Producent udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Zgodnie z art. 578 k.c. odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

 3. Wszystkie produkty marek: Kenwood, De`Longhi oraz Braun są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego (w przypadku ekspresów ciśnieniowych jest on rozumiany przez przygotowanie średnio maksymalnie 12 kaw dziennie). Nie podlegają gwarancji produkty ww. marek używane w eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności gospodarczej hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych.

 4. Gwarancja udzielana jest Kupującemu na okres 2 lat i biegnie od daty zakupu sprzętu. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz Karta Gwarancyjna.

 5.  Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6.  W razie stwierdzenia przez Kupującego wady nabytego urządzenia będącego na gwarancji, ma on prawo do reklamacji na trzy sposoby: 

  1. Dostarczając urządzenie do jednego z lokalnych, autoryzowanych serwisów naprawczych, których wyszukiwarka znajduje się na stronie internetowej centrali serwisowej  EXTRA:www.extraservice.com.pl

  2. Zamawiając kuriera na koszt Gwaranta, który dostarczy sprzęt do centrali serwisowej EXTRA w Krakowie. Bezpłatna przesyłka jest możliwa wyłącznie przy zleceniu kuriera zgodnie z opisem znajdującym się na stronie internetowej: www.extraservice.com.pl  Po naprawie gwarancyjnej, Gwarant odsyła urządzenie na swój koszt

  3. Dostarczając urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie, w którym został dokonany zakup, a w przypadku zakupów internetowych poprzez odesłanie sprzętu do sprzedawcy zgodnie z jego wszelkimi procedurami.

  Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia powstałe podczas transportu do serwisu. 
  Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia uprawnionego z gwarancji kosztami usług serwisowych i transportowych, gdy uszkodzenie nie było objęte gwarancją.

 7. Usterki, o których mowa w pkt. 2, ujawnione w okresie trwania gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy w autoryzowanym serwisie, chyba że Kupujący wyraził pisemną zgodę na przedłużenie tego terminu.

 8. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi niepowstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania, nieprzestrzegania zasad konserwacji wskazanych w instrukcji lub wykorzystywania do tego celu niewłaściwych środków czyszczących i konserwacyjnych.

 9. Naprawa urządzeń poza autoryzowanym serwisem skutkuje utratą praw gwarancyjnych przez Kupującego.

 10. Gwarancja na sprzedane urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.